Historia, artykuły, słownik historyczny

Spis treści - XXII Rocznik

Artykuły:

Kaczanowska Katarzyna - Analiza fizykochemiczna zabytków żelaznych z Elbląga

Bernhart Jähnig - Siedlungsentwicklung im Gebiet (Preußisch) Holland im Mittelalter

Duchnowski Tomasz - Monety elbląskie z okresu pierwszej okupacji miasta przez Szwedów (1626-1635)

Imańska Iwona - Aukcje książek w Elblągu w XVIII w.

Górnicki Adam, Hochleitner Janusz - Wyjątki z życia ks. Alojzego Schmaucha ze szczególnym uwzględnieniem aktywności charytatywnej

Szkolnicka Joanna - Życie literackie i biblioteki w Elblągu w latach 1918-1945

Skóra Wojciech - Działalność placówki polskiego wywiadu wojskowego w Tczewie (lata 1928-1930)

Wełniak Arkadiusz - Reemigranci polscy z Mandżurii w Elblągu w 1949 roku

Andrzejewski Marek - Zarys dziejów prasy elbląskiej w latach 1945-2000

Golon Mirosław - Po elbląskim Październiku. Niektóre problemy życia politycznego miasta w latach 1957-1958 w świetle materiałów aparatu bezpieczeństwa

Jutrzenka-Supryn Dorota - Założenia, problemy i realizacja konserwatorskiej ochrony zabytkowego księgozbioru w Bibliotece Elbląskie

Źródła i materiały:

Źródła do dziejów elbląskiego browarnictwa. (Groth Andrzej)

Opis zasobu archiwalnego parafii w Kończewicach. (Zawadzki Wojciech)

Skład społeczny II ordynku w Elblągu w XVIII w. (Elżbieta Paprocka)

Wykaz członków gildii kupieckiej i wysokość opłat członkowskich w 1772 r. (Elżbieta Paprocka)

Protokoł posiedzenia komisji bezpieczeństwa w 1945 r. (Arkadiusz Wełniak)

Związek Inwalidów Wojennych RP w Elblągu w latach 1945-2008. (Mroczko Marian)

Recenzje i omówienia:

Śladami Jana Pawła II po Polsce. Elbląg. Almanach miast papieskich. (Mieczysław Józefczyk)

Mieczysław Józefczyk, Elbląskie drogi cz. 1 i 2. (Józef Borzyszkowski)

Wioleta Engler, Słownik nazw ulic Elbląga. (Janusz Hochleitner)

Karolina Ciechorska. Michał Oliwiecki, Harcerstwo na Ziemi Elbląskiej część I lata 1945-1956. Jeszcze o harcerstwie na ziemi elbląskiej ... polemicznie. (Jerzy Chrabąszcz)

Kroniki i sprawozdania:

Działalność Biblioteki Elbląskiej w latach 2002-2007. (Małgorzata Adamska)

Działalność Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Elblągu w latach 1990-1999. (Ewa Trocka)

Archiwum Państwowe w Elblągu z siedzibą w Malborku. (Justyna Górska, Arkadiusz Wełniak)

Telewizja Elbląska 1994-2008. (Juliusz Marek)

Komunikaty z konferencji naukowych. (Grażyna Nawrolska)

- VII Kolokwium Miast Hanzeatyckich – Lubeka 2008

- XIV Konferencja Stowarzyszenia Archeologów Europejskich La Valleta, Malta 16-21.09.2008

- Międzynarodowa konferencja „Hanzeatyckie miasto Ryga jako pomost między wschodem a zachodem” 23-25.09.2008 r.

Noty o autorach Rocznika Elbląskiego tom XXII

Informacja dla autorów Rocznika Elbląskiego.