Historia, artykuły, słownik historyczny

Spis treści - XXI Rocznik

Artykuły:

Grażyna Nawrolska - Uwagi o infrastrukturze Starego Miasta Elbląga
w świetle źródeł archeologicznych

Elżbieta Paprocka - Treść i geneza postulatów miasta Elbląga na sejm delegacyjny 1767/68 roku

Iwona Imańska - Dwa kolejne ekslibrisy elbląskie z XVIII wieku

Andrzej Groth - Mieszkańcy Elbląga w świetle ksiąg kościelnych 1772 – 1815

Marian Biskup - Elbląg a Max Toeppen

Andrzej Kilanowski - Ignatz Grunau elbląski przedsiębiorca i prekursor kas chorych

Mirosław Golon - Ustanowienie granicy polsko-radzieckiej w rejonie Zalewu Wiślanego i jej konsekwencje dla Elbląga

Arkadiusz Wełniak - Nazewnictwo przejściowe miejscowości na terenie powiatu elbląskiego w latach 1945 – 1949

Jerzy Domino - Socrealizm w architekturze Elbląga

Paweł Płoski - Życie teatralne Elbląga w latach 1946-50

Recenzje i omówienia:

Historia Elbląga tom V (1945-1975). Część I. Historia polityczna i gospodarka Elbląga. Opracował Mirosław Golon (Marek Andrzejewski).

Rocznik Elbląski. Numer specjalny. Zbiór artykułów pod red. Piotra Derlukiewicza i Bożenny Janikowskiej (Andrzej Michalski)

Krystyna Laskowska, Wiesława Rynkiewicz-Domino. Elbląg i elblążanie w fotografii własnej: lata czterdzieste, lata pięćdziesiąte (Andrzej Groth)

Danuta i Jan P. Dettlaff, Kościoły Diecezji Elbląskiej. Nasze dziedzictwo. Dekanaty Elbląga, t.1 (Józef Borzyszkowski)

Otwarta Galeria. Formy przestrzenne w Elblągu. Przewodnik red. Jarosław Denisiuk (Bożena Kowalska)

Józefa Piskorska, Złotnictwo sakralne na Warmii w okresie baroku, część I i II, Ilustrowany katalog zachowanych dzieł (Janusz Hochleitner)

Elbląg w grudniu 1970 roku, red. Janusz Hochleitner (Wojciech Gieszczyński)

Michał Oliwiecki, Harcerstwo na Ziemi Elbląskiej część I lata 1945 – 1956 (Karolina Ciechorska).

Wiesława Kwiatkowska, Kancelaria Ewangelickiego Kościoła Unijnego w Prusach
Zachodnich w latach 1817 – 1820 i pozostałe po niej akta (Marek Stażewski)

Edward J. Jaremczuk, Powstanie i pierwsze lata funkcjonowania Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu Rocznik Elbląski t. XX (Henryk Miłosz)

Kroniki i sprawozdania:

IV Międzynarodowa Konferencja Archeologii Średniowiecznej i Nowożytnej 08-03.09.2007 r. Paryż (Grażyna Nawrolska)

Kolegia uniwersyteckie średniowiecznej Europy. Wystawa w Muzeum Uniwersytetu
Jagiellońskiego w Krakowie. 10.12.2007 r. (Grażyna Nawrolska)

15-lecie Diecezji Elbląskiej (Andrzej Śliwiński)

„Pałacyk” – czy ktoś jeszcze pamięta? (Teresa Wojcinowicz)

Kalendarium imprez organizowanych przez Elbląskie Towarzystwo Kulturalne w latach 2002 – 2007 (Danuta Agnieszka Mańkut)

Kronika Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Elbląskiej za lata 1992 – 2007 (Grzegorz Puchalski)

Kalendarium i działalność Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej im. Karola Wojtyły w latach 2001 – 2007 (Elżbieta Mieczkowska)

Kronika Elbląskiej Uczelni Ekonomiczno-Humanistycznej za lata 2001 – 2007 (Ewa Rucińska)

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w latach 2002 – 2007. Kronika (Iwona Dwojacka)

Polskie Towarzystwo Historyczne. Sprawozdanie z działalności elbląskiego Oddziału w latach 2002 – 2007 (Wiesława Rynkiewicz-Domino)

Sprawozdanie z uroczystości wręczenia aktu Honorowego Obywatela Miasta Elbląga prof. Marianowi Biskupowi (Wiesława Rynkiewicz-Domino)

Bibliografia

Bibliografia Elbląga za lata 2001 – 2007 (Krystyna Greczycho)

Autorzy
Informacje o autorach tomu XXI